ข้าราชการ/บุคลากร

นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอภิรดี รัตน์จินดามุข
ครู คศ.1

นางอนุตรา อัครอารีสุข
บรรณารักษ์ ชำนาญการ

นางสาววาสนา เอี่ยมริด
ครูผู้ช่วย

นางนภารัตน์ จงคล้ายกลาง
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวสุภาวดี เสมอใจ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวนิภาพร ใจปทุม
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

นายบันดาล พาละฤทธิ์
ครูกศน.ตำบลคูคต

นางสาวสิริรัตน์ มีภาคสม
ครูกศน.ตำบลบึงคำพร้อย

นายประพนธ์ อุนานุยา
ครูกศน.ตำบลลำลูกกา

นางสาวพิชามญชุ์ นวลเปียน
ครูกศน.ตำบลบึงทองหลาง

นายพรชัย พรามหวงศ์
ครูกศน.ตำบลบึงคอไห

นางสาวหทัยมาศ หวังมุ่งกลาง
ครูกศน.ตำบลพืชอุดม

นางสุพรรณี วงษ์สุด
ครูกศน.ตำบลลำไทร

นางสาวชนกพร มนัส
ครูกศน.ตำบลลาดสวาย

นางประภาพร ยิ้มใย
ครูศรช.เดชเจริญ

นางสาวณัฐธยา อินสูง
ครูศรช.เอื้ออาทร(เสมาฟ้าคราม)

นางสาวดวงกมล กองธรรม
ครูศรช.สวนทอง8

นางสาวจิราภรณ์ ราหุละ
บรรณารักษ์อัตราจ้าง

นายศักดิ์ชัย คำสีเขียว
ครูศรช.บึงคำพร้อย7

นางสาวกัญชพร ยิ้มใย
นักวิชาการศึกษา