แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

การใช้ประโยชน์

ของสถานศึกษา

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

1

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565

ตำบลคูคต

02-533-8467

2

ตลาดเก่า 100 ปี คลองสิบสอง

บ้านหนังสือชุมชน บริการหนังสือหมุนเวียน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมุมความรู้

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564

หมู่ 2 ตำบลลำไทร

0867755454

3

ตลาดน้ำต้องชม

(วัดนังคัลจันตรี)

ห้องสมุดชาวตลาด บริการหนังสือหมุนเวียน ตลอดปีงบประมาณ 2565

ตำบลลำลูกกา

4

ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาลำลูกกา

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาเทียบระดับ กิจกรรมสัมมนาวิชาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

ตำบลบึงทองหลาง

02 997 4406

5

 

วิสาหกิจลำไทรพัฒนาการแปรรูปปลาดุก

บ้านหนังสือชุมชน บริการหนังสือหมุนเวียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมุมความรู้

ตลอดปีงบประมาณ 2565

หมู่ 13 ต.ลำไทร

0633397481

6

ร้านกาแฟมูเซอ

บ้านหนังสือชุมชน บริการหนังสือหมุนเวียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมุมความรู้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

นางบุญญานุช

วรพันธ์

086-0786811