นโยบาย/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญา

   คิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์   (Vision)

  กศน.อำเภอลำลูกกาจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

พันธกิจ (Mission)

         พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยก ระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รับบริการในอำเภอลำลูกกา ให้เหมาะ   สมทุกช่วงวัยพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในอำเภอลำลูกกา  เพื่อให้มีส่วนร่วมในจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

พันธกิจที่ 3  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้เรียน ผู้รับบริการในอำเภอลำลูกกา  ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พันธกิจที่ 4  พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของอำเภอลำลูกกา  

           พันธกิจที่ 5 พัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอลำลูกกา  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ : เรียนรู้สู่ความพอเพียง