ประวัติความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 789 แห่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ในส่วนของอำเภอลำลูกกา  มีสถานศึกษาชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกา เป็นสถานศึกษาในราชการสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา ตั้งอยู่ที่ ตึกแถวตลาดที่ว่าอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เป็นสถานศึกษาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ซึ่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายพิชิต รักธรรม มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกาเป็นคนแรก  ต่อมาเดือนตุลาคม 2540 ได้สร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคูคต จึงได้ย้ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกา  มาอยู่ติดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา เพื่อเป็นที่ทำการของสถานศึกษา และเดือนตุลาคม 2544     ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสำนักงานการประถมศึกษา เป็นที่ทำการสถานศึกษาจึงได้ย้ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกามาตั้งอยู่ที่เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2551  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 4 มีนาคม 2551 ส่งผลให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน. มีสถานะเป็นกรมที่  ไม่เป็นนิติบุคคล  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานในส่วนกลาง มีเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ชื่อย่อว่า เลขาธิการ กศน. มีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชา และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี มีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  และมีสถานศึกษาซึ่งเดิมคือ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  ในพื้นที่รับผิดชอบปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  โดยใช้ชื่อย่อว่า กศน.อำเภอ เป็นหน่วยจัดการศึกษา ซึ่งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ    ลำลูกกา จึงปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา และมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล โดยใช้ชื่อย่อว่า กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน โดยใช้ชื่อย่อว่า ศรช. เป็นหน่วยบริการการศึกษาในระดับชุมชน ซึ่งในส่วนของอำเภอลำลูกกา มาจนถึงปัจจุบัน